สำหรับโรงเรือนขนาดใหญ่

  • แนะนำ หัวพ่นหมอก 4 ทิศทางพร้อมข้อต่อเกลียว 1/2 ” สำหรับต่อท่อ PVC

  • แนะนำใช้ปั๊มหอยโข่ง หรือปั๊ม Super Flow ที่มีแรงดันขนาด 4 บาร์ขึ้นไป

  • ควรวางหัวพ่นหมอก 4 ทิศทาง ห่างกัน 1.5 ถึง 2 เมตร ตามแนวโต๊ะปลูก

 

สำหรับโรงเรือนขนาดเล็ก

  • แนะนำ  หัว 0.6 mm ทิศทางเดียว

  • ใช้ปั๊ม 12 VDC Easy-03 หรือปั๊ม Super Flow ที่มีแรงดันขนาด 4 บาร์ขึ้นไป

  • ควรวางหัวพ่นหมอก 1 ทิศทาง ห่างกัน 0.5 ถึง 1 เมตร ตามแนวโต๊ะปลูก